Bibliografia

Książki

 1. Czy jeszcze estetyka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna, (publikacja zbiorowa), Zakład Estetyki IF UJ, Instytut Kultury, Kraków 1994.
 2. Dzieło sztuki jako system, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa Kraków 1997.
 3. Estetyka reklamy, (publikacja zbiorowa), Art-Tekst, Kraków 2002.
 4. Estetyka wirtualności, (publikacja zbiorowa), Universitas, Kraków 2005.
 5. Wirtualne realis. Estetyka epoki elektroniki, Universitas, Kraków 2006.
 6. Materia sztuki, (publikacja zbiorowa), Universitas, Kraków 2010.
 7. Ontoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013.
 8. Redakcja naukowa numeru czasopisma Sztuka i Filozofia, Wydawnictwo Naukowe Semper, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, nr 41/2012, Warszawa 2013.
 9. Filozofia technologii, (publikacja zbiorowa), Wydawnictwo E-naukowiec, Lublin 2014.
 10. Redakcja naukowa czasopisma naukowego Kultura i Historia, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin – numer 28/2015 oraz od numeru 31/2017.
 11. Współredakcja naukowa wideoperiodyku Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. [s. 115]

Artykuły

 1.  Człowiek wpisany w informację, w „Conditio humana a sztuki współczesne”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1991. [s. 56-60]
 2. Dzieło sztuki jako system, w „Sztuka i Filozofia”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, nr 6, Warszawa 1993. [s. 136-152]
 3. Duch przedmiotów industrialnych opanowuje nasz wiek, w ”Estetyka a ekologia”, red. K. Wilkoszewska, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1992. [s. 71-77]
 4. Ingardenowska koncepcja dzieła sztuki na gruncie analizy systemowej, w „Roman Ingarden – problemy i perspektywy”, red. L. Sosnowski, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1993. [s. 67-74]
 5. Sztuki koń trojański, w „Czy jeszcze estetyka? Sztuka współczesna a tradycja estetyczna”, red. M. Ostrowicki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Kultury, Kraków 1994. [s. 227-235]
 6. Natura dzieła sztuki w aspekcie systemowego ujęcia sytuacji estetycznej w „Zeszyty Naukowe”, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1995. [s. 5-18]
 7. Teoria sytuacji estetycznej M. Gołaszewskiej (Dwugłos o pojęciu sytuacji estetycznej Marii Gołaszewskiej), w „Edukacja Filozoficzna”, vol. 22, Warszawa 1996. [s. 206-216]
 8. Mazur’s theory of qualitative information on the ground of aesthetics, w „Ruch Filozoficzny”, t. LIV, nr 1, 1997. [s. 57-64]
 9. Ingardens Concept of the Construction of the Work of Art on the Grounds of System Analysis, w „Reports on Philosophy”, nr 16-17, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1997. [s. 63-69]
 10. Struktura sytuacji estetycznej według Marii Gołaszewskiej, w „Estetyka sensu largo”, red. F. Chmielowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998. [s. 71-75]
 11. Symetryczność cenniejsza niż złoto, w „Wymiary piękna”, red. M. Gołaszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998. [s. 223-233]
 12. Kategorie estetyki w sztuce multimediów, w „Piękno w sieci – estetyka a nowe media”, red. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 1999. [s. 87-91]
 13. Application of Systems Theory in Aesthetics, w „Reports on Philosophy – Reconsidering Aesthetics”, red. Wilkoszewska, Uniwersytet Jagielloński, nr 19, Kraków 1999. [s. 193-209]
 14. Zastosowanie_teorii systemów. O systemowym sposobie istnienia przedmiotów estetyki, w „Estetyki Filozoficzne XX wieku”, red. K. Wilkoszewska, Universitas, Kraków 2000. [s. 261-280]
 15. Idea koncepcyjnej teorii dzieł sztuki, w „Kwartalnik Filozoficzny”, Polska Akademia Umiejętności – Uniwersytet Jagielloński, tom. XXVIII, nr 2, Kraków 2000. [s. 67-86]
 16. Interpretacja, hasło do „Słownika pojęć filozoficznych Romana Ingardena”, red. A. Nowak, L. Sosnowski, Universitas, Kraków 2001. [s. 108-110]
 17. Propaganda przełomu wieków w „Estetyka reklamy”, red. M. Ostrowicki, Art-Tekst, Kraków 2002, [s. 387-393], w wersji angielskiej: Propaganda of the turn of Centuries, w „The Great Book on Aesthetics”, The 15th International Congress of Aesthetic, Japan 2001 (zbiór referatów wydanych na CD).
 18. Struktura oddziaływania reklamy, w „Kultura Współczesna” nr 3-4 (33-34), Instytut Kultury, Warszawa 2002. [s. 71-78]
 19. Propaganda of the Turn of Centuries, „The Great Book o Aesthetics”, The 15th International Congress of Aesthetic, Japan 2001 (zbiór referatów wydanych na CD).
 20. Wirtualność jako rzeczywistość realis sfery matryc cybernetycznych, w „Estetyka wirtualności”, red. M. Ostrowicki, Universitas, Kraków 2005. [s. 155-170]
 21. Człowiek w rzeczywistości elektronicznego realis Zanurzenie, w „Wielka Księga Estetyki w Polsce”, red. K. Wilkoszewska, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2007 [s. 539-553] oraz w red. K. Czerwińska, „Użytkownik | Zasoby | Strategie. Instytucje Kultury w środowisku cyfrowym”, Narodowy Instytut Audiowizualny – NinA 2016. [s 72-86]
 22. Inteligentne byty w elektronicznym realis. Spotkanie, w „Przegląd Kulturoznawczy”, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, nr 3, Kraków 2007. [s. 129-142]
 23. Od realności do elektronicznego Człowiek w technologicznej głębi, w „Perspektywy badań nad kulturą”, red. R. Kluszczyński i A. Zeidler-Janiszewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. [s. 157-167]
 24. Ontoelectronics. An Introduction, XVII International Aesthetics Congress „Aesthetics Bridging Cultures”, zorganizowanym pod patronatem International Association for Aesthetics, 9-13.07.2007, w Ankarze.
 25. From the Image of a Person to Its Electronic Incarnation, w Proceedings of ISEA 2008, w materiały z The 14th International Symposium on Electronic Art ISEA 2008, 25.07-3.08.2008, w Singapurze. [s. 359-360]
 26. Ontoelektronika. Wprowadzenie w „Nowa audiowizualność – nowy paradygmat kultury”, red. Eugeniusz Wilk, Iwona Kolasińska-Pasterczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008 [189-198] oraz  w „Sztuka i Filozofia”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, nr 41/2012, Warszawa 2013. [67-77]
 27. Pomiędzy światami w „Interfejsy sztuki”, red. A. Porczak, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki, w Krakowie, Katedra Intermediów, Kraków 2008. [s. 107-113]
 28. 10 Prawd o świecie elektronicznym, w „Interfejsy sztuki”, red. Antoni Porczak, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki, w Krakowie, Katedra Intermediów, Kraków 2008 oraz w „Kwartalnik filmowy”, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, nr 62-63, lato-jesień 2008. [s. 151]
 29. Tożsamość człowieka w środowisku elektronicznym, w „Kwartalnik filmowy”, Instytut Sztuki PAN, nr 62-63, lato-jesień 2008. [s. 143-152]
 30. The Electronically Incarnated Human, w „Virtual Art / Virtual Domains of Art – Art Inquiry”, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Vol. 10, 2008. [s. 187-200]
 31. Dydaktyka w środowisku elektronicznym 3D, w „e-mentor”, red. M. Dąbrowski, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, nr 1 (28), luty 2009. [s. 51-55]
 32. Immersive Nature of Art, w „Dialogue and Universalism”, red. P. Bołtuć, Vol. XIX, No. 1-2/2009. [s. 129-141]
 33. Doświadczenie telematyczne w rzeczywistości elektronicznego realis. Odczuwanie, w „Kultura współczesna”, Warszawa 2009, 3(61)/2009. [s. 160-172]
 34. Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online, w „E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie”, red. M. Dąbrowski, Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2010, wydane na także na CD. [s. 166-172] Przedruk artykułu ukazał w „Człowiek – Media – Edukacja. 21. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, zorganizowane przez Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red. E. Musiał, I. Pulak, Kraków 2011 [s. 234-241] oraz w „Edukacja i Dialog – Oswajanie cyberprzestrzeni”, Społeczne Stowarzyszenie Oświatowe, 5-6 2011 (227/228), Warszaw-Słupsk 2012. [s. 26-31]
 35. Elektroniczny autoportret, w „Kody McLuhana – topografia nowych mediów”, red. A. Maj, M. Derda-Nowakowski, Wydawnictwo Naukowe ExMachina, Katowice 2009. [s. 215-224]
 36. Umysł usieciowiony – „przeprogramowanie” człowieka, w „Interaktywne media sztuki”, red. A. Porczak, Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2009. [57-68] Publikacja dwujęzyczna, wersja anglojęzyczna: The Networked Mind Reprogramming the Human Being wraz z wersją elektroniczną na CD.
 37. The Metaphysics of Electronic Being, w “CLCWeb: Comparative Literature and Culture”, Purdue University Press, vol. 12. less. 3, West Lafayette, USA 2010.
 38. Uniwersalizm komunikacji w środowisku elektronicznym, w „Przegląd Kulturoznawczy”, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, nr 1 (7), Kraków 2010. [s. 557-570]
 39. Krótka historia światła, w „Materia sztuki”, red. M. Ostrowicki, Unversitas, Kraków 2010. [s. 557-570]
 40. Uniwersytet w Sieci. Od e-learningu do e-akademizmu, w „Zeszyty Artystyczne. Edukacja społeczeństwa obywatelskiego – zróżnicowanie kultur edukacji”, red. E. Wójtowicz, J. Ryczek, Uniwersytet Artystyczny, Fundacja UAP, nr 21, Poznań 2011[s. 109-120] oraz przedruk artykułu ukazał się w „Człowiek – Media – Edukacja”, 22. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Człowiek – Media – Edukacja, zorganizowane przez Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, red. J. Morbitzer, E. Musiał, Kraków 2012. [s.320-328]
 41. Od obrazu Nenufarów do zanurzenia reki w realis elektronicznego stawu, w „Konteksty sztuki, Konteksty estetyki, red. A. Drzał-Sierocka, Mateusz Skrzeczkowski, Wydawnictwo Oficyna, Łódź 2011. [147-156]
 42. Lepiej chodźmy zapytać robota… (wstęp do technoantropologii), w „Przegląd Filozoficzny”, Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski, nr 2/2012 (82), Warszawa 2012. [147-156]
 43. Philosophy of the Web, w “The American Philosophical Association APA Newsletters”, University of Delaware, Fall 2013 Volume 12, Number 2. [s. 21-25]
 44. Kilka słów o sztuce o filozofii sieci, w „Sztuka i Filozofia”, Wydawnictwo Naukowe Semper, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski, nr 41/2012, Warszawa 2013. [5-14]
 45. Kłopoty z e-learningiem (na marginesie Academia Electronica), w Janusz Morbitzer, Emilia Musiał, „Człowiek – Media – Edukacja”, 24. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe, zorganizowane przez Katedrę Technologii i Mediów Edukacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 2014. [s. 257-262]
 46. Paradygmat Technologii, w „Kultura i Historia” Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 26/2014. Przedruk artykułu ukazał się w książce „Filozofia Technologii”, pod red. Sidey Myoo, Joanna Hańderek, Wydawnictwo E-naukowiec, Lublina 2014. [s. 78-86]
 47. The Telematic Art: from the Image of Water lilies to Dipping the Hand into the Electronic Pond’ Realis, w “CyberEmpathy – Visual and Media Studies Academic Journal, (Cyber Art)”, Institute of Digital Art and Visual Communication, University of Information Technology and Management, Rzeszów, Poland oraz STUDIO 3, Academy of Fine Arts in Krakow, Poland, 9 2014/15.
 48. Filozofia Sieci, w pod red. Piotr Zawojski, Bio-Techno-Logiczny świat. Bio art. oraz sztuka technonaukowa w czasach postmodernizmu i transhumanizmu, Klub 13 Muz, Szczecin 2014. [s. 250-265]
 49. The Aesthetics of Electronic Worlds, w pod red. Krystyna Wilkoszewska, Aesthetic in Action, International Yearbook of Aesthetics, International Association for Aesthetics, Volume 18, 2014. [s. 235-245]
 50. Masaki Fujihata – Beyond Pages, w pod red. Piotr Zawojski, Klasyczne dzieła sztuki nowych mediów, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów, Katowice 2015. [s. 91-97]
 51. The Cyberaesthetics… And Much More, w “CyberEmpathy – Visual and Media Studies Academic Journal, (Cyber Art)”, Visual Communication and New Media in Art, Science, Humanities, Design and Technology, ISSUE 10/2015.
 52. Art absorbed by the Web, w “Art Inquiry – Artistic Turns”, Volume XVII (XXVI), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łodź 2015. [s. 115-127]
 53. Nie pisz, nie mów, nie spotykaj się …zaloguj się! w numer specjalny czasopisma naukowego „Kultura i Historia”, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 28/2015, Lublin 2015.
 54. Twórcze roboty, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 25: 2016, Nr 2 (98), Komitet Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. [s. 115-126]
 55. Od gier wideo do światów wirtualnych, Filozofuj!, Academicon – Wydawnictwo Naukowe, nr 6 (12) 2016. [s. 41-43]
 56. Hybrydowy świat bionicznego człowieka, w pod red. Grzegorz Biliński, „Obraz. Obraz przestrzeni. Przestrzeń, Katedra Obszarów Sztuki, Wydział Intermediów, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, Kraków 2017. [s. 40-47] Artykuł ten jest przedrukiem rozdziału książki Ontoelektronika (Sidey Myoo, Ontoelektronika, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2013).
 57. Sztuka pochłonięta przez Sieć, w pod red. Mark Pieniążek. Artysta – Biokulturowy interfejs?, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2017. Tekst jest polską wersją artykułu Art absorbed by the Web, wydanego w “Art Inquiry – Artistic Turns”, Volume XVII (XXVI), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łodź 2015. [s. 85-96]
 58. 10 Prawd o świecie elektronicznym, wideoartykuł w Medialica. Studia multimedialne z humanistyki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 1/2017.
 59. Hipermedialny dialog w edukacji artystycznej, w J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek – Media – Edukacja, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2017. [s. 185-193]
 60. Estetyka w czasach postmedialnych – and what’s next?, wideoartykuł w „Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, 2017/2.
 61. Las Meninas – Interpretation Narratives Throughout Centuries, w “Art Inquiry – Recherches sur les arts” (Avant-garde and avant-gardes), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Volume XIX (XXVIII), Łódź 2017. [s. 73 -87]
 62. Wstęp do uniwersalistycznej teorii świadomości, w “Rocznik Kognitywistyczny”, tom 10, Instytut Filozofii i Instytut Psychologii Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2017.
 63. Intermedia a zwrot kinematograficzny, w „Dyskurs” – Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu, nr 24/2018, Wrocław 2018. [s. 192-202]
 64. Interactive Art in the Culture of Participation, w „Art Inquiry – Recherches sur les arts” (Participation and Art), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Volume XX (XXIX), Łódź 2018 [s. 203-216]

Recenzje z Ars Elctronica

 1. On/Off Ars Electronica 2005, w „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego”, nr 7 (jesień – zima), Polskie Towarzystwo Estetyczne, Kraków 2005. [s. 9]
 2. Coroczny upgrade sztuki w Linzu – „Ars Electronica 2008”, w „Wiadomości ASP”, nr 43, październik 2008, Akademia Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki, w Krakowie. [s.41]
 3. Ars Electronica 2012 – The Big Picture, w “Opcje”, Kwartalnik Kulturalny, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, nr 3 (88) 2012. [s. 113-117]
 4. Ars Electronica 2013 – Execute: Total Recall w “Opcje”, Kwartalnik Kulturalny, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, nr 4 (93) 2013. [s. 112-116]
 5. Ars Electronica 2014, w “Opcje”, Kwartalnik Kulturalny, Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, nr 3, 2014. [s. 116-119]
 6. Sidey Myoo_Ars Electronica 2015 – Post City – tekst niepublikowany.
 7. Radical Atoms – algorytmizacja natury. Ars Electronica 2016, w „Kultura i Historia”, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 31/2017 oraz wideorecenzja w Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 1, 2017/1.
 8. Ars Electronica 2017 – Artificial Intelligence – The Other I, w „Kultura i Historia”, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 33, 2018/1 oraz wideorecenzja, w Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 2, 2017/2.
 9. Ars Electronica 2018 – Error – The Art of Imperfection, w „Kultura i Historia”, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 34, 2018/2 oraz w Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 4, 2018/2

Immersyjne refleksje

 1. Artefakt elektroniki, w „Digitalne dotknięcia. Teoria w praktyce/Praktyka w teorii”, red. P. Zawojski, Stowarzyszenie Make It Funky Production, Szczecin 2010.
 2. Zapośredniczone emocje, w „Kultura i Historia”, Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Zakład Teorii Kultury i Metodologii Nauk o Kulturze, nr 19/2011.
 3. Kim jestem?, w Przegląd Kulturoznawczy, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Jagielloński, nr 1 (9, 2011).
 4. Wirus Technologii, w „Kultura i Historia”, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, nr 24/2013, Lublin 2013.