O mnie

Jestem filozofem pracującym w Zakładzie Estetyki Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Zakładzie Teorii Sztuki Mediów Wydziału Intermediów Akademii Sztuk Pięknych, im. Jana Matejki w Krakowie. Specjalizuję się w estetyce, taktując ją jako teoretyczną wykładnię dla sztuki (interpretacja, krytyka artystyczna, ontologia sztuki oraz wszelkie aspekty sztuki: np. wartości estetyczne i artystyczne, procesy: twórczy i odbioru), także interesując się rozwojem sztuki, szczególnie na przestrzeni XX i XXI wieku.

Jeśli chodzi o dodatkową działalność, to jestem Prezesem Towarzystwa Etyki i Filozofii Techniki, Wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Estetycznego, redaktorem naukowym czasopisma Kultura i Historia, współzałożycielem i redaktorem pierwszego w Polsce wideoperiodyku Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, członkiem Rady Naukowej czasopisma Kultura i Wartości. Biorę udział w Komisji Doradczej ds. e-learningu w Instytucie Filozofii UJ i w Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oddziału Krakowskiego. Jestem członkiem Collegium Invisibile, Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Stowarzyszenia e-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, International Association of Aesthetics. Jestem opiekunem Sekcji Filozofii Techniki Koła Studentów Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2017 przyznano mi Medal Komisji Edukacji Narodowej.

Jestem filozofem metafizycznym, więc dążę do zrozumienia i pojmowania otaczającej rzeczywistości w kategoriach istnienia. Wyznaję pogląd, że pojęcia odnoszą się do rzeczywistości. Zdaję sobie sprawę z dyskusyjności takiej postawy, uwzględniając metodologiczne problemy filozofii metafizycznej, co dotyczy wątpliwości dotyczącej wykraczania człowieka poza stany własnego umysłu, a przez to możliwości stawienia tez o istnieniu czegokolwiek poza umysłem. Kiedy zrozumiałem, że egzystencja jest angażująca bez względu na powyższe argumenty, zacząłem „walczyć” o ugruntowanie istnienia każdego rodzaju rzeczywistości, co w moim przypadku łączy się głównie z postulatem o istnieniu rzeczywistości elektronicznej. Wyraża się to w postulacie metafizycznym dotyczącym rzeczywistości elektronicznej (elektronicznego realis), tworzącej sferę bytu i ludzkiej egzystencji.

Jestem zwolennikiem analizy filozoficznej, która zasadza się na intuicji, stosuję aprioryczność i modalności. Posługuję się syntezą aprioryczną, której geneza tkwi w Kantowskich sądach syntetycznych a priori, w połączeniu z różnymi wątkami teorii chaosu (teoria systemów, teoria bifurkacji i katastrof). Nierzadko używam zdań posiadających zero-jedynkowe znaczenie, wynikających z racjonalnej, intuicyjnej analizy.

Jestem również naukowcem interdyscyplinarnym, publikując w zakresie estetyki, filozofii technologii, kognitywistyki, krytyki artystycznej i e-learningu.

Interesuję się technologią, fascynując się światem zmieniającym się pod jej wpływem (Sztuka Nowych Mediów, Sieć, rzeczywistość wirtualna, sztuczna inteligencja i robotyka, cyborgizacja). Wpłynęło to na wieloletnią ewolucję moich post i transhumanistycznych poglądów, powodując, że takie tendencje rozwojowe, jak ekspansja kosmiczna, modyfikacja genetyczna, sztuczna inteligencja, cyborgizacja lub hybrydyzacja uważam za procesy niemożliwe do zatrzymania, tworzące już dzisiaj przyszłość człowieka. W ostatnim czasie stałem się futurologiem, wyznając pogląd, że zdeterminowana rozwojem technologii i nieuchronna przyszłość jest ciekawsza niż teraźniejszość.

Uważam, że filozofka/filozof winni doświadczać rzeczywistości w jakiej żyją, poddając ją refleksji, filozoficznie ją analizować i wyciągać na jej temat wnioski, co z oczywistych względów, w pewnym momencie, dotyczy zdolności rozpoznawania dobra i zła – w tym znaczeniu określiłbym się jako umiarkowany manicheista, biorąc pod uwagę, że jest to lepsze niż pogrążanie się w kodach i filtrach kulturowych, zaburzających oczywiste rozpoznawanie wartości.

Eksperymentuję z różnymi formami dydaktyki zdalnej (wykłady, seminaria, konwersatoria), prowadząc zajęcia w Academia Electronica w Second Life oraz na platformie Uniwersytetu Jagiellońskiego Pegaz (Moodle).

Nie stronię od egzystencjalnego szaleństwa (np. podróże samochodowe, koncerty muzyczne, transowa muzyka), którymi żyję i dzielę się z żoną.

W codzienności, jak zapewne każdy, popadam w niedopatrzenia lub błędy, ale w końcu nie jestem robotem:)